Polish English French German Russian Spanish
     
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock
tel. (24) 267 46 30  fax. (24) 267 46 31
  Powiat Płocki

MIĘDZYNARODOWE TARGI PRACY I INTEGRACJI PŁOCK 2015

3z

MIĘDZYNARODOWE TARGI PRACY I INTEGRACJI PŁOCK 2015

 

            02 października 2015r. w Centrum Widowiskowo – Sportowym ORLEN ARENA odbyły się Międzynarodowe Targi Pracy i Integracji Płock 2015.

            Była to pierwsza tak duża impreza łącząca Targi Pracy z Targami Osób Niepełnosprawnych. Pierwszy raz wśród wystawców pojawiły się stoiska zagranicznych pracodawców, agencji zatrudnienia i Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, m.in. z Holandii, Niemiec, Czech.

            Uroczystego otwarcia Targów dokonał Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

            W imprezie wzięli udział m.in. Posłowie na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Elżbieta Gapińska, Marek Opioła, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Płocki Iwona Sierocka.

            Celem Targów było umożliwienie osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, a także niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami, których w tym roku było bardzo dużo, bo aż 94 wystawców, u których można było zostawić swoje CV.

            Oprócz bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i zwiedzania stoisk wystawienniczych uczestnicy Targów mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami, a także warsztatach artystycznych: z zakresu wizażu, robienia biżuterii, artystycznego wycinania w owocach i warzywach, z zakresu fotografii.

            Na Targach obecny był tłumacz języka migowego, aby osoby niesłyszące mogły brać w nich aktywny udział.

            Na imprezie tej było również wręczenie nagród w ramach konkursu fotograficznego „Marzenia …bez ograniczeń”.

            Dla uczestników Targów atrakcją było spotkanie ze służbami mundurowymi, a także ze sportowcami.

            Osoby poszukujące pracy za granicą mogły dowiedzieć się od przedstawicieli poszczególnych krajów o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, na jakie stanowiska poszukiwani są pracownicy, jak szukać pracy, a także ciekawostki na temat danego kraju, a co najważniejsze mogli złożyć swoje aplikacje na oferty pracy, które były przedstawione na stoiskach. Dla osób z barierą językową dużą pomocą byli tłumacze.

            Targi cieszyły się bardzo dużym powodzeniem wśród osób, które odwiedziły Orlen Arenę.

            Osoby bezrobotne, poszukujące pracy, a także niepełnosprawne mogły zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy będącymi w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.

1zm4zm5zm6zm 12zm 11zm 13zm 8zm 9zm 10zm 14zm 

Ogłoszenie Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Z DNIA 22 CZERWCA 2015R.
NA POWIERZENIE W ROKU 2015 ZADANIA PUBLICZNEGO

w zakresie integracji społecznej osób uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) na terenie powiatu płockiego, który jest realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. poz. 149 z 2015r. z późn. zmianami).

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku działający z upoważnienia Starosty Płockiego na podstawie art. 15 ust. 2h  i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. poz. 1118 z 2014r. z późn. zmianami) ogłasza, iż po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja na terenie powiatu płockiego dokonano wyboru oferty złożonej przez Oferenta Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa FENIKS, 09-400 Płock, ul. Z. Padlewskiego 17C lok.3.
Wysokość środków publicznych przyznanych Oferentowi na realizację w/w zadania wynosi 44.800,00 zł.


Płock, dnia 16 lipca 2015r.

                                                                                                                            z up. Starosty
                                                                                                                           Małgorzata Bombalicka
                                                                                                                           Dyrektor  Powiatowego
                                                                                                                           Urzędu Pracy w Płocku

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację Programu Aktywizacji i Integracji w 2015r. w zakresie integracji społecznej

info

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację Programu Aktywizacji i Integracji w 2015 r. w zakresie integracji społecznej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób uczestniczą w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) skierowanego do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), prowadzących działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularze ofertowe wraz załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2015 roku do godziny 11.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, pokój 26 (sekretariat) lub przesłać pocztą, przesyłką kurierską na adres Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock (liczy się data wpływu do Urzędu). W/w termin jest terminem zakończenia składania ofert.


Poniżej do pobrania:
•    treść ogłoszenia o konkursie

Nabór kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert
złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu realizacji działań w zakresie integracji społecznej osób  uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) na terenie powiatu płockiego

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.  z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku działający z upoważnienia Starosty Płockiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na realizację działań w zakresie integracji społecznej osób uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) na terenie powiatu płockiego.

(zobacz ogłoszenie konkursowe)

1.    Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowej (maksymalnie 2 osoby) wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.
2.    Przedmiotem pracy Komisji jest:
- ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
- przygotowanie stosownej dokumentacji.
3.    Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
4.    W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
5.  Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić do Komisji tylko jednego kandydata.
6.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
7.    Posiedzenia Komisji odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1 w godzinach jego pracy.
8.    Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłaszanie kandydata do Komisji Konkursowej (podpisanie przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego) należy składać (osobiście lub listownie) w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock pok. Nr 26 - sekretariat, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej’’.
9.    Termin składania zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej upływa dnia 30.06.2015r o godz. 15.00. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę i godzinę wpływu zgłoszenia do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock.
10.    Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji. Spośród złożonych ofert Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku dokona wyboru przedstawicieli ww. Podmiotów biorąc pod uwagę kompetencje zgłoszonych kandydatów.
11.    Ostateczny skład Komisji Konkursowej określi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku                      w formie zarządzenia.


Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem pracy, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, wypełniają dodatkowo oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie.


z up. Starosty
Małgorzata Bombalicka
Dyrektor  Powiatowego UrzęduPracy w Płocku

 

Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”

W dniu 16 stycznia 2013 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie została podpisana deklaracja współpracy w ramach projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy” pomiędzy dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - Tomaszem Sieradzem a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku  - Iwoną Sierocką.

Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy” ma na celu przetestowanie zlecenia usług pracy podmiotom niepublicznym. Program ma pomóc wypracować nowe mechanizmy współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z agencjami zatrudnienia oraz zasady finansowania i kontraktowania usług gwarantujących powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych. Rozwiązanie to stosowane jest na szeroką skalę w krajach Unii Europejskiej. Pozwoli również ocenić funkcjonalność i efektywność rozwiązań zaproponowanych przez prywatne agencje zatrudnienia. Proponowany model kontraktowania usług rynku pracy, zaprojektowany w ww. pilotażu, opiera się w szczególności na doświadczeniach brytyjskich, niemieckich i francuskich.

Czytaj dalej

Nowoczesne i profesjonalne domofony
Wszystkie prawa zastrzeżone © Powiatowy Urząd Pracy w Płocku    Projekt i wykonanie: Hedea.pl