Polish English French German Russian Spanish
     
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock
tel. (24) 267 46 30  fax. (24) 267 46 31
  Powiat Płocki

Ogłoszenie Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Z DNIA 22 CZERWCA 2015R.
NA POWIERZENIE W ROKU 2015 ZADANIA PUBLICZNEGO

w zakresie integracji społecznej osób uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) na terenie powiatu płockiego, który jest realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. poz. 149 z 2015r. z późn. zmianami).

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku działający z upoważnienia Starosty Płockiego na podstawie art. 15 ust. 2h  i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. poz. 1118 z 2014r. z późn. zmianami) ogłasza, iż po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja na terenie powiatu płockiego dokonano wyboru oferty złożonej przez Oferenta Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa FENIKS, 09-400 Płock, ul. Z. Padlewskiego 17C lok.3.
Wysokość środków publicznych przyznanych Oferentowi na realizację w/w zadania wynosi 44.800,00 zł.


Płock, dnia 16 lipca 2015r.

                                                                                                                            z up. Starosty
                                                                                                                           Małgorzata Bombalicka
                                                                                                                           Dyrektor  Powiatowego
                                                                                                                           Urzędu Pracy w Płocku

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację Programu Aktywizacji i Integracji w 2015r. w zakresie integracji społecznej

info

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację Programu Aktywizacji i Integracji w 2015 r. w zakresie integracji społecznej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób uczestniczą w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) skierowanego do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), prowadzących działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularze ofertowe wraz załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2015 roku do godziny 11.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, pokój 26 (sekretariat) lub przesłać pocztą, przesyłką kurierską na adres Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock (liczy się data wpływu do Urzędu). W/w termin jest terminem zakończenia składania ofert.


Poniżej do pobrania:
•    treść ogłoszenia o konkursie

Nabór kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert
złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu realizacji działań w zakresie integracji społecznej osób  uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) na terenie powiatu płockiego

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.  z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku działający z upoważnienia Starosty Płockiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na realizację działań w zakresie integracji społecznej osób uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) na terenie powiatu płockiego.

(zobacz ogłoszenie konkursowe)

1.    Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowej (maksymalnie 2 osoby) wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.
2.    Przedmiotem pracy Komisji jest:
- ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
- przygotowanie stosownej dokumentacji.
3.    Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
4.    W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
5.  Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić do Komisji tylko jednego kandydata.
6.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
7.    Posiedzenia Komisji odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1 w godzinach jego pracy.
8.    Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłaszanie kandydata do Komisji Konkursowej (podpisanie przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego) należy składać (osobiście lub listownie) w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock pok. Nr 26 - sekretariat, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej’’.
9.    Termin składania zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej upływa dnia 30.06.2015r o godz. 15.00. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę i godzinę wpływu zgłoszenia do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock.
10.    Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji. Spośród złożonych ofert Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku dokona wyboru przedstawicieli ww. Podmiotów biorąc pod uwagę kompetencje zgłoszonych kandydatów.
11.    Ostateczny skład Komisji Konkursowej określi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku                      w formie zarządzenia.


Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem pracy, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, wypełniają dodatkowo oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie.


z up. Starosty
Małgorzata Bombalicka
Dyrektor  Powiatowego UrzęduPracy w Płocku

 

Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”

W dniu 16 stycznia 2013 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie została podpisana deklaracja współpracy w ramach projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy” pomiędzy dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - Tomaszem Sieradzem a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku  - Iwoną Sierocką.

Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy” ma na celu przetestowanie zlecenia usług pracy podmiotom niepublicznym. Program ma pomóc wypracować nowe mechanizmy współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z agencjami zatrudnienia oraz zasady finansowania i kontraktowania usług gwarantujących powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych. Rozwiązanie to stosowane jest na szeroką skalę w krajach Unii Europejskiej. Pozwoli również ocenić funkcjonalność i efektywność rozwiązań zaproponowanych przez prywatne agencje zatrudnienia. Proponowany model kontraktowania usług rynku pracy, zaprojektowany w ww. pilotażu, opiera się w szczególności na doświadczeniach brytyjskich, niemieckich i francuskich.

Czytaj dalej

Pomoc aktywnym w poszukiwaniu pracy - Klub Pracy

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zainteresowane wsparciem z zakresu nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy zapraszamy do skorzystania z usług w Klubie Pracy!!!

KLUB PRACY REALIZUJE ZADANIA DOTYCZĄCE POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY POPRZEZ:
1. SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY
2. ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE

Czytaj dalej

Nowoczesne i profesjonalne domofony
Wszystkie prawa zastrzeżone © Powiatowy Urząd Pracy w Płocku    Projekt i wykonanie: Hedea.pl