Polish English French German Russian Spanish
     
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock
tel. (24) 267 46 30  fax. (24) 267 46 31
  Powiat Płocki

Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”

W dniu 16 stycznia 2013 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie została podpisana deklaracja współpracy w ramach projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy” pomiędzy dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - Tomaszem Sieradzem a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku  - Iwoną Sierocką.

Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy” ma na celu przetestowanie zlecenia usług pracy podmiotom niepublicznym. Program ma pomóc wypracować nowe mechanizmy współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z agencjami zatrudnienia oraz zasady finansowania i kontraktowania usług gwarantujących powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych. Rozwiązanie to stosowane jest na szeroką skalę w krajach Unii Europejskiej. Pozwoli również ocenić funkcjonalność i efektywność rozwiązań zaproponowanych przez prywatne agencje zatrudnienia. Proponowany model kontraktowania usług rynku pracy, zaprojektowany w ww. pilotażu, opiera się w szczególności na doświadczeniach brytyjskich, niemieckich i francuskich.

Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy” będzie realizowany w trzech województwach w Polsce: podkarpackim, dolnośląskim i mazowieckim. Pilotaż będzie trwał od stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. W województwie mazowieckim pilotaż  będzie testowany w 3 powiatach: Miasto Warszawa, Miasto i Powiat Radomski i Powiat Płocki. Koszt realizacji pilotażu wyniesie 30 mln złotych na cały kraj, czyli po 10 mln na województwo i obejmie 3000 osób bezrobotnych, czyli po 1000 osób na województwo.

Dla powiatu płockiego przewidzianych jest 250 osób bezrobotnych w następujących  kategoriach:

  • co najmniej 50% uczestników pilotażu to osoby bezrobotne długotrwale,
  • co najmniej 33% uczestników pilotażu to osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • co najmniej 5% uczestników pilotażu to osoby bezrobotne niepełnosprawne,
  • co najmniej 12% uczestników pilotażu to kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia.

Zasady projektu regulować będzie umowa o współpracy zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy a Agencją Pracy Tymczasowej. Wszystkie środki finansowe będą płacone przez Wojewódzki Urząd Pracy. Agencja Pracy Tymczasowej zostanie wyłoniona w drodze przetargu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień  publicznych” i będzie obsługiwała całe województwo mazowieckie.

Powiatowy Urząd Pracy będzie odpowiedzialny za:

  • dokonanie doboru uczestników do pilotażu - tworząc listę uczestników oraz listę rezerwową,
  • udostępnienie dostawcy usług danych na temat uczestników niezbędnych do realizacji pilotażu.
  • po otrzymaniu informacji o uczestniku pilotażu od dostawcy usług:

- pozbawia statusu bezrobotnego w przypadku podjęcia przez niego zatrudnienia,

- bada okoliczności skutkujące możliwością utraty statusu bezrobotnego w związku z przerwaniem lub rezygnacją z uczestnictwa w działaniach Agencji przez uczestnika projektu pilotażu. W przypadku potwierdzenia okoliczności skutkujących utratą statusu bezrobotnego,  pozbawia go tego statusu,

- ponownie rejestruje uczestnika projektu pilotażu i kieruje go do dostawcy usług w przypadku zatrudnienia uczestnika i utraty zatrudnienia bez winy uczestnika pilotażu. Dopuszcza się powtórzenie tej ścieżki w okresie realizacji przez dostawce usług działań aktywizacyjnych w ramach pilotażu. Jednak dostawcy usług przysługuje tylko jedno wynagrodzenie za jednego uczestnika pilotażu.

Maksymalna kwota wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego uczestnika pilotażu nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych brutto i obejmuje 4 transze wynagrodzenia dla dostawcy usług.

Pilotaż będzie realizowany maksymalnie przez 12 miesięcy. Zakłada się, że w wyniku pilotażu zostaną uzyskane:

  • wskaźnik skuteczności zatrudnienia osiągnięty przez agencję zatrudnienia na poziomie co najmniej 35% a maksymalnie 71% liczby uczestników pilotażu, którzy zostaną wyrejestrowani
  • z rejestru bezrobotnych z tytułu założenia działalności gospodarczej lub podjęcia pracy niesubsydiowanej,
  • wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu – na poziomie min. 50 %, badany wśród uczestników, którzy podjęli pracę lub działalność gospodarczą i utrzymali ją przez minimum 3 miesiące.

Projekt pilotażowy Partnerstwo dla pracyProjekt pilotażowy Partnerstwo dla pracyProjekt pilotażowy Partnerstwo dla pracy

Nowoczesne i profesjonalne domofony
Wszystkie prawa zastrzeżone © Powiatowy Urząd Pracy w Płocku    Projekt i wykonanie: Hedea.pl