Polish English French German Russian Spanish
     
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock
tel. (24) 267 46 30  fax. (24) 267 46 31
  Powiat Płocki

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

Osoby niepełnosprawne stanowią szczególną grupę pracowników, dlatego ustawodawca uregulował ich sytuację na rynku pracy poprzez określenie szczególnych uprawnień i obowiązków związanych z zatrudnieniem.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 149)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)
Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z usług rynku pracy:
pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i organizacji szkoleń.

Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą zarejestrować się
w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy.
Organami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności są:
- Lekarz Orzecznik ZUS - orzecznictwo w celach rentowych,
- Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności - orzecznictwo w celach pozarentowych.
Ustalone są trzy stopnie niepełnosprawności:
- stopień znaczny - zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
- stopień umiarkowany - zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną
do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób
w celu pełnienia ról społecznych,
- stopień lekki - zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
*stopień znaczny niepełnosprawności = I grupa inwalidzka = całkowita niezdolność do pracy i niezdolność
do samodzielnej egzystencji
*stopień umiarkowany niepełnosprawności = II grupa inwalidzka = całkowita niezdolność do pracy
*stopień lekki niepełnosprawności = III grupa inwalidzka = częściowa niezdolność do pracy

Czas pracy:
- w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,
- w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.

Powyższych przepisów nie stosuje się w dwóch przypadkach:
- w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu,
- w przypadku, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek (15 minut).
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.

Strony www dla osób niepełnosprawnych:
www.pfron.org.pl
www.niepelnosprawni.pl
www.sprawnizawodowo.pl
www.bezbarier.pl
www.pelnosprawniwpracy.pl
www.popon.pl
www.zus.pl

Nowoczesne i profesjonalne domofony
Wszystkie prawa zastrzeżone © Powiatowy Urząd Pracy w Płocku    Projekt i wykonanie: Hedea.pl